MODEL                      Liter                 kW                Element                Ac/v 
MWH-190B                 190                  1.4                 2.0kw                   220V 
MWH-300B                 300                  3.0                 3.0kw                   220V 
38MWH-35R4              ----                   3.2                    ----                    220V 
38MWH-50R4              ----                   4.3                    ----                    220V 
KF-160B                      ----                   7.0                    ----                   220V