MODEL                 BTU                Kw/C                 Kw/H               AC/V  
QTF007                7000                 2.0                    2.2                  220V  
QTF009                9000                 2.5                    2.8                  220V
QTF012                12000               3.2                    3.2                  220V  
QTF018                18000               5.2                    5.2                  220V  
QTF022                22000               6.4                    6.7                  220V  
QTF026                26000               7.6                    8.2                  220V